כל הזכויות שמורות לקרן כליף ©
מותר להשתמש בחומר מאתר זה לשימוש פרטי בלבד, ואין להציגו ברבים ללא היתר כתוב מראש מבעלת האתר.
 
Home

מבוא למדעי המחשב בשפת C/C++

בקורס זה ילמדו יסודות התכנות במימוש שפת C/C++.
בקורס יכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, ניתוח זמן ריצה, מערכים ומטריצות, פונקציות, מחרוזות, מצביעים, אריתמטיקה של מצביעים, רקורסיות,היכרות עם אלוגריתמי מיון וחיפוש, מבנים והקצאות דינאמיות.


להלן קישורים לנושאי הקורס:    

בפרק זה נכיר בסיסים: בינארי (2), אוקטאלי (8), הקסה-דצימאלי (16), נלמד להדפיס למסך, קבלת נתונים מהמשתמש, עבודה עם קבועים, מבנה זיכרון התוכנית, הגדרת משתנים, טיפוסי משתנים, השמת ערך למשתנים, קימפול והרצת תוכניות בקונסול והצגת נתונים בחלון.לראש הדף


פרק זה מחולק לשני חלקים: פעולות אריתמטיות ומשפטי תנאי.
בחלק של פעולות אריתמטיות נכיר ביטויים חשבוניים, האופרטור ++, ביטויים מקוצרים, המרות בין טיפוסים (casting) וביטויים לוגיים.
בחלק השני נלמד משפטי תנאי פשוטים ומורכבים, משפטי switch ומשפט if מקוצר.
לראש הדף


בפרק זה נלמד מהי לולאה, נכיר 3 סוגי לולאות ואת ההבדלים בינהן: while, for ו- do-while. נכיר את הפקודות break ו- continue ונעמיק בדוגמאות של לולאות מקוננות.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהו זמן ריצה של תוכנית ומדוע צריך להכירו, נלמד כיצד לנתח זמן ריצה של תוכניות בסיסיות: עם זמן ריצה קבוע, לינארי, ריבועי ולוגריתמי.לראש הדף


בפרק זה נכיר מערכים ומטריצות ואת המוטיבציה לשימוש בהם, נלמד כיצד הם יושבים בזכרון, כיצד ניגשים לאיברי מערך, כיצד מאתחלים את איברי המערך, מה קורה במקרה של חריגה מגבולות המערך, השמת מערכים, מערכים דו ורב מימדיים. לבסוף נכיר גם לולאת for עם שני חלקים בלבד, שעבודה איתה רלוונטית רק למערכים.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהי מחרוזת, כיצד מאתחלים מחרוזות, פונקציות של מחרוזות: strlen, strcpy, strcat, strcmp ומערך של מחרוזות.לראש הדף


בפרק זה נכיר תחילה את טווח ההכרה של משתנים, מהי פונקציה ומוטיבציה לעבוד איתה, פרמטרים וערך מוחזר, כיצד נראה הזיכרון, ספריות של פונקציות, מערכים כפרמטר לפונקציה, מערכים המוחזרים מפוקנציה, העמסת פונקציות, מערך אנונימי, המחלקה Math, תהליך הקומפילציה וההרצה בשפת JAVA.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהו מצביע (פוינטר), מוטיבציה למצביעים, אופרטור &, אופרטור *, אתחול מצביע, העברת פרמטר לפונקציה by pointer, מצביע constלראש הדף


בפרק זה נלמד הקשר בין מערך לכתובת, פעולות חיבור וחיסור עם כתובות, מצביע מטייל על מערך, הפונקציות strstr ו- strchr, העברת מערך לפונקציה, הבעייתיות בהחזרת מערך מפונקציה, מערך של כתובות, איתחול מצביע למחרוזת קבועה והעברת מצביע לפונקציה לצורך שינוי הצבעתו.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהי רקורסיה, מרכיבי הרקורסיה וניתוח זמן ריצה של פונקציות רקורסיביות.
נראה דוגמאות רבות ובינהן חזקה, עצרת, פיבונצ'י, מגדלי הנוי, בעיית ה- Sub-Set-Sum, וכן דוגמאות לרקורסיות עם מערכים ומחרוזות. לכל הדוגמאות נפתח עץ הרצה.לראש הדף


בפרק זה נלמד מיונים וחיפושים.
נגדיר מהו מיון, מוטיבציה לעבודה עם מערכים ממויינים, נכיר 3 אלגוריתמי מיון: מיון בועות (Bubble Sort), מיון הכנסה (Insertion Sort) ומיון בחירה (Selection Sort). נראה כיצד להתאים אלגוריתמים אלו כך שימיינו את המערך בסדר עולה או יורד.
נלמד חיפוש בינארי (binary search) וכן נכיר את אלגוריתם למיזוג מערכים ממויינים.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהו מבנה (struct), איתחול מבנה, השמת מבנים, השוואת מבנים, העברת מבנה לפונקציה, מבנה בתוך מבנה, מערך של מבנים ומהו גודל מבנה בזיכרון.לראש הדף


בפרק זה נראה את המוטיבציה להקצאות דינאמיות, מהי הקצאה דינאמית, יצירת מערך בגודל שאינו ידוע מראש, החזרת מערך מפונקציה, הקצאת מערך של מערכים, הגדלת מערך ואת הפונקציה strdup.לראש הדף


בפרק זה נראה דוגמאות משולבות של הקצאות דינאמיות עם מבנים.לראש הדף


בפרק זה נראה מוטיבציה לעבודה עם קבצים, פעולות על קבצים: פתיחת קובץ, קריאה מקובץ, כתיבה לקובץ, סגירת קובץ; סוגי קבצים: בינאריים וטקסט; פעולות נוספות: fseek, ftell, rewind, ferror, feofלראש הדף


ליצירת קשר >>


כל הזכויות שמורות לקרן כליף ©
מותר להשתמש בחומר מאתר זה לשימוש פרטי בלבד, ואין להציגו ברבים ללא היתר כתוב מראש מבעלת האתר.